\r图\pyfxb3.bmp\r 瞳仁属肾,大小属心,黑珠属肝,上胞属脾,白珠属肺,下胞属胃。 \r图\pyfxb4.bmp\r 凡眼白珠有红丝微痛者,用清散药。宜左荆防汤∶荆芥八分,蔓荆子八分,赤芍八分, 川芎八分,防风八分,车前子一钱,蝉蜕六分(去翅足),菊花一钱,生地钱半(切片),青 葙 凡眼大角红肿者,心火也。照前方加黄芩八分(酒炒),木通八分,加淡竹叶九片引。 \r图\pyfxb5.bmp\r 凡眼白珠尽红、肿痛生眵、流泪羞明者,火盛也,宜用凉血散火汤。生地二钱(切片), 丹皮八分,赤芍八分,黄芩八分,防风八分,荆芥八分,归尾八分,蝉蜕六分,柴胡八分, 车前子一钱。如头痛恶风或发热加羌活八分,如眼痛不可忍、口渴加川连八分酒炒,或肿不 消、红不退加红花四分。 \r图\pyfxb6.bmp\r 凡眼小角淡红或赤而痛者,心之虚火也,宜用养血散火汤。生地一钱(切片),丹皮八 分 八分 若服此药红痛俱愈,但看物不明,去荆芥、防风,加沙苑蒺藜一钱(淡盐水炒),菟丝 子 \r图\pyfxb7.bmp\r 凡眼黑珠周遭红者,肝火也。或痛极,或微痛,宜用泻肝汤。柴胡八分,防风六分,荆 芥六分,川芎六分,归尾八分,赤芍八分,菊花八分,栀仁八分(酒炒),青皮八分,车前 子 \r图\pyfxb8.bmp\r 凡眼弦作痒及烂者,风也。内服下方搜风散,外点蕤仁膏。防风六分,荆芥六分,蕤仁 八分,刺蒺藜一钱,菊花一钱,蝉蜕六分,甘草四分,谷精草六分,赤芍八分,车前子一钱 ,加老生姜一薄片引。 外用洗药∶羌活钱半,防风钱半,胆矾四分,冬桑叶七片,水煎熏洗。或用白矾放热水 浸融,常在痒烂处轻轻频擦亦妙。 蕤仁膏方∶蕤仁(水浸去皮)一两,研烂,用水两碗熬至一酒杯,滤去渣炖热,再下研 就 \r图\pyfxb9.bmp\r 凡眼睛云翳遮满黑珠,当瞳仁处稍薄者,看物不甚清楚,尚可以治,用拨云散加减治之 \r图\pyfxb10.bmp\r 凡眼睛云翳遮满珠,当瞳人处色绿不见瞳人,其翳凸起,名曰绿水泛瞳人,不治。 \r图\pyfxb11.bmp\r 凡眼赤脉一条贯瞳人者,心火乘肾也。用加味导赤散。生地钱半(切片),木通八分, 甘 赤芍 \r图\pyfxb12.bmp\r 凡眼大角长肉一块及黑珠,名肉攀睛。宜服加味导赤散,外点硝炉散。生地钱半(切 片),木通八分,红花四分,赤芍八分,防风六分,荆芥六分,蝉蜕八分,甘草四分,归尾 八分,生姜一薄片引。痛者加黄芩八分,酒炒。痒者加蕤仁八分,刺蒺藜八分。 硝炉散∶浮水甘石不拘多少,红,童便淬七次,焙干,研极细末,水飞三次。再用羌 活、防风、蔓荆子、川芎、白芷、川连、黄芩、菊花各等分,煎浓汁、将甘石末拌透晒干听 用。制过甘石一钱,火硝三分,顶上四六,冰片一分,擂匀点睛。 \r图\pyfxb13.bmp\r 凡眼睛不红不肿痛者,气郁也。宜用开郁汤。柴胡六分,青皮八分,香附八分(酒炒), 青葙子八分,防风六分,荆芥六分,决明八分,车前子八分,川芎八分,栀仁八分,生姜一 薄片引。黑珠夜暮痛者,加夏枯草一钱。若有红丝者,加归尾八分,生地一钱。 \r图\pyfxb14.bmp\r 凡眼睛不红、不肿痛,眼胞下坠,视物不明者,气虚也,宜服加减补中益气汤。黄芩一 钱(蜜炙),柴胡三钱,陈皮八分,茯苓一钱,升麻三分,枸杞一钱,川芎八分,炙草五分, 白术一钱,归身一钱,不用引。 \r图\pyfxb15.bmp\r 凡眼睛不红、不肿、不痛、眼胞不下坠,但视物不明者,肝肾虚也,宜服加味地黄汤。 熟地二钱(切片),山萸一钱,丹皮八分,川芎八分,山药一钱,泽泻八分,归身一钱。加 用 丸 各 有 \r图\pyfxb16.bmp\r 凡眼睛黑珠有白点及成块,轻者为云,浓者为眵。宜服加减拨云散。防风六分,荆芥六 分,蝉蜕八分,车前子八分,木贼八分,柴胡六分,黄芩八分,青葙子八分,赤芍一钱,决 明八分,甘草四分,加老生姜一薄片引。 \r图\pyfxb17.bmp\r 凡眼睛黑珠有云翳,眼角红及有赤丝者。宜服加减拨云散。防风六分,荆芥六分,蝉蜕 六分,车前子八分,木贼八分,归尾八分,黄芩八分,青葙子一钱,赤芍八分,菊花八分, 生地钱半(切片),生姜一薄片引。痛甚流泪,生眵眼胞,或加川黄连酒炒八分。 \r图\pyfxb19.bmp\r 凡眼睛黑珠云翳围满,有瞳人者可治,内服拨云散,外点硝炉散。木贼一两,防风六钱 ,柴胡六钱,青葙子八钱,蝉蜕一两,黄芩六钱,菊花八钱,车前子八钱,共研极细末。早 晨空心开水调服二钱,晚服一钱。或用猪肝一块,割开放药末二钱填内、用湿棉纸包好,置 灰中煨熟食之,亦可煎服之。药用前方拨云散加减治之。 \r图\pyfxb18.bmp\r 凡眼睛白珠有翳,或白,或桃红,或酱色,或凸起,宜用拨云散加减治之。不红不肿、 无赤丝、只用拨云散,如红肿有赤丝加归尾、生地、赤芍之类。