\r图\pS92a4.bmp\r 凡五日为一候,三候为一气,二气为一月,六十日为一气,三月为一时,四时为一岁,周天三百六十五度四 分度之一,以为期岁之数。 凡五日一候变者,土化也。五日足而候不变者,即一候生灾。四月阳土,育生万物;十月阴土,收藏万物。 土也者,万物之所以成始而成终也。 脑者髓之海,诸髓皆属于脑,故上至脑,下至尾,髓则肾主之。 膻中名气海,在两乳之间,为气之海也,气所居焉,能分布阴阳。气者生源,乃命之主,故为人父母,不可 损也。 膈膜在心肺之下,与脊、肠、腹周回相着,如幕不漏,以遮蔽浊气,使不上熏于心肺。 阑门、神阙,津液渗入膀胱,秽浊流入大肠。 人之一身,经络脏腑,百骸九窍,尽皆贯通。足太阳行身之背,足阳明行身之前,足少 阳行身之侧。外有感伤,内有传变,今小绘图,以便熟玩。