\r亥手少阳三焦经\pe-e13.bmp\r 液门在手小指次指间,屈拳取之。针三分,灸三壮。 中渚在手小指次指本节后陷中。针三分,灸三壮。 阳池在手表腕上,同骨陷中。针二分,不宜多灸,可三壮。 外关在腕后二寸,两骨间陷中。针三分,灸五壮。 支沟在腕后三寸,两骨间陷中。针二分,灸二七壮。 天井在肘外大骨后,肘上一寸,两筋间陷中。又手按膝头取之,屈肘取亦可。针一寸