\r面部总图\p03-b7a7.bmp\r
    头乃诸阳经络之所聚,面者五脏气血之荣枯,脏者神之舍,色者神之旗。五脏衰败面色枯槁,五脏充实面色光华。 故容色光泽者寿,容颜枯槁者夭。凡看婴童必先望气色盛衰,凶吉可知矣。
    
    中庭与天庭,司空及印堂,额角方广处,有病定存亡,青黑惊风恶。 体和润泽光,不可陷兼损,唇黑最难当,青黑顺忧虑,昏暗实堪伤。