\r寄生草\pa74.bmp\r,味苦、甘,性微温。生槐树者,主治大肠下血,肠风便血,痔 漏。 生桑树者,治筋骨疼痛,走筋络,风寒湿痹效。 生花椒树者,治脾胃寒冷,呕吐恶心翻胃。又有用者解梅疮毒,妇人下元虚寒或崩漏。 ──丛本卷中