\r响铃草\pa66.bmp\r,味苦、微酸,性寒。入肺,敛肺气,止咳嗽,消痰,定喘。 (单方)治久咳嗽,痰上带血,响铃草蜜炒煎汤服效。 ──丛本卷中 响铃草,生田野间。软枝绿叶,叶下有一大果,似豆荚形,内有细子,老黑色。 气味辛、酸、苦。 主治石淋内结。亦止咳嗽吐痰,定喘降气,神奇。捣烂敷疮最良。 ──模板卷三