\r石苇\pa5.bmp\r,味苦,性寒,入小肠经。利小便,通五淋,止玉茎痛。根消胸膈 横气作胀,退蒸热。凡用,刮去毛,若毛去不净,反令人咳嗽。 (附方)治手颤作摇,服此即愈。 石苇根,煎汤当茶水频服。 ──务本卷二 石苇,气味苦、平,毒。去叶上毛用。主治劳热邪气,五癃闭不通,利小便水道,止烦 下气,通膀胱,治淋。 ──模板卷八